Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Jsou nové technologie vždy přínosné?


Poslední roky pÅ™inesly na náš trh mnoho nejrůznÄ›jších vynálezů a technologických inovací. AvÅ¡ak aÅ¥ už se jednalo o cokoliv, od robotického vysavaÄe po chytrou domácnost, cíl zde byl vždy jediný: ulehÄit lidem práci, neboÅ¥ je dobÅ™e známo, že jsme si za pohodlí ochotni zaplatit. Také nám mÄ›ly uÅ¡etÅ™it Äas, abychom jej mohli trávit se svými blízkými. To je pÄ›kná pÅ™edstava, a v mnoha případech tomu tak skuteÄnÄ› je. OvÅ¡em, nelze zastírat, že nÄ›které z tÄ›chto vynálezů pÅ™inesly spíše komplikace. A to mnohdy i takové, které bychom neÄekali.

 

robotický automatický vysavaÄ

 

V první Å™adÄ› nás Äasto nutí se mnohem více soustÅ™edit. Důvodem je fakt, že aÄkoliv technologie jsou vymýšleny tak, aby nám uÅ¡etÅ™ily Äas, mnohdy jsou naopak celkem komplikované. Navíc vÄ›tÅ¡inu z nich vzhledem k jejich složitosti nezvládneme opravit sami, nýbrž potÅ™ebujeme speciální servis – a ten není zrovna levný. JistÄ›, je to jeden z důvodů, proÄ existuje u vÅ¡ech tÄ›chto výrobků povinná záruka, avÅ¡ak výrobci mají Äasto takové výluky, že se do ní vejde jen máloco.

 

Pak je tu také fakt, že leckdy není snadné se nauÄit s nimi zacházet. To může pÅ™edstavovat problém zejména pro starší generaci, která se obtížnÄ›ji pÅ™izpůsobuje a hůře se uÄí novým vÄ›cem. Koneckonců, staÄí si vzpomenout, jak jsme například babiÄku uÄili kdysi dávno používat dálkový ovladaÄ â€“ a nyní by mÄ›la umÄ›t nastavit celou domácnost?

 

různé technologické vynálezy

 

Proto je jasné, že aÄkoliv technologický pokrok nám život v mnoha ohledech samozÅ™ejmÄ› usnadňuje, ve skuteÄnosti jej naopak dÄ›lá složitÄ›jším a nároÄnÄ›jším. Je to také jeden z důvodů, proÄ v posledních desetiletí stoupá například poÄet depresí. Řada lidí se zkrátka nedokáže s rychle se mÄ›nící dobou srovnat. SamozÅ™ejmÄ› to není v žádném případÄ› jejich chyba, skuteÄností vÅ¡ak je, že za to platí pÅ™edevším oni.

 

Proto bychom se mÄ›li ptát, zda by nebylo dobré zavést i v tomto oboru jakousi moderaci, řízené zpomalení technického pokroku, dříve než nás to vražedné tempo zniÄí.